St.Jozefbasisschool

Schoolgids en Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft informatie over onze visie op het onderwijs en de mogelijkheden die onze school kan bieden m.b.t. speciale onderwijsbehoeften. Wij streven naar Passend Onderwijs en willen uitgaan van het bieden van kansen voor zover deze binnen ons bereik liggen. U vindt het SOP hier:  Schoolondersteuningsprofiel

In de schoolgids vertellen we u het één en ander over onze visie, onze interne organisatie en hoe we het lesgeven hebben georganiseerd. De schoolgids vindt u hier: Schoolgids


Inhoudsopgave schoolgids Sint Jozefbasisschool
Inleiding
Ons schoolbestuur
1 Onze visie
-  Onze kijk op kinderen (pedagogisch concept)
-  Onze kijk op onderwijs (onderwijskundig concept)
-  Hoe organiseren wij ons onderwijs
-  Onze missie
2 Uw kind bij ons op school
-  Aanmelding van uw kind.
-  Stabilisatie van het aantal leerlingen.
-  De volgorde van inschrijving.
-  Inschrijving van uw kind
-  Kinderen, die om andere redenen bij onze school worden aangemeld.
-  Uitschrijving van uw kind
-  Afwezigheidregistratie
-  De leerplicht en schoolverzuim
-  Schooltijden en urenverantwoording
-  Gronden voor vrijstelling van onderwijs
-  Verwijdering
-  Wegloopprotocol
-  Kledingvoorschriften WSKO
3 Wat we uw kind willen leren
-  Algemeen
-  De emotionele ontwikkeling
-  De cognitieve ontwikkeling
-  Intercultureel onderwijs en geestelijke stromingen
-  Catechese
-  Expressieactiviteiten
-  De motoriek
-  Culturele vorming
-  Overzicht van de belangrijkste methoden en materialen
4 De zorg voor het individuele kind
-  Onze professionaliteit
-  De ontwikkeling van het individuele kind
-  Ons leerlingvolgsysteem
-  Onze zorgstructuur
-  De rapportage aan de ouders
-  Informatie aan ouders, die gescheiden leven
- "Bovenschoolse voorzieningen" in het FSPOW
5 Resultaten van ons onderwijs
6 Ouders in onze school
-  Informele contacten tussen ouders en school
-  Georganiseerde contacten
-  Schriftelijke contacten
-  Ouders die helpen op school
-  De oudervereniging en medezeggenschapsraad
-  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
-  Hoe gaan we om met klachten?
7 De organisatie van onze school
-  Onze onderwijskundige organisatie
-  Onze personele organisatie
-  Vervanging of afwezigheid van teamleden
-  Nascholing van ons team
-  Begeleiding van studenten van de Pedagogische Academie Basisonderwijs
8 Ons schoolgebouw
-  Het ontwerp
-  Enkele sfeerbepalende elementen in ons gebouw
9 Activiteiten en festiviteiten voor kinderen. Ouderbijdrage
10 Ons netwerk
-  FSPOW (Federatief Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland)
-  J.G.Z. (Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West)
-  O.A. (Onderwijs Advies)
-  Parochie Sint Jan de Doper
-  De gemeente Westland
-  Overige instanties
11 Protocollen
12 Slotwoord