St.Jozefbasisschool

Buitenschoolse- en tussenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang van kinderen van onze school kan verzorgd worden door Kinderopvang ZON! (www.kinderopvangzon.nl). Zij hebben een vestiging in onze school, BijZON!der genaamd. Tussen 7.30 uur en 18.30 uur is er opvang voor de leerlingen in een veilige en prettige omgeving, waarbij ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de aanmelding en inschrijving van hun kind bij de instelling van hun keuze voor kinderopvang.

Verder worden er ook kinderen opgevangen door Kinderopvang Blocky (www.kinderopvangblocky.nl) aan de Groentelaan 90, Kinderopvang ZON! (www.kinderopvangzon.nl) op twee andere locaties in Wateringen en door Smallsteps De Kyckert (www.kinderopvang-kyckert.nl) op De Lange Spruit 88.

Tussenschoolse opvang (continurooster)

Op de Jozefschool vinden wij het belangrijk dat kinderen uitdagend, kwalitatief goed onderwijs krijgen binnen een prettige en gezellige sfeer. Naast ons reguliere onderwijsprogramma, bieden wij binnen ons continurooster, naast de lunch in de groep met de eigen leerkracht, dagelijks een aantal keuzeactiviteiten aan.

Deze activiteiten en de begeleiding van de kinderen, kunnen niet allemaal worden betaald uit de reguliere bekostiging. De school vraagt daarom aan ouders een bijdrage voor het continurooster voor het personeel dat wordt ingehuurd om deze activiteiten aan te bieden en toezicht te houden tijdens de lunchpauzes binnen ons continurooster. Hoewel de bijdragen in principe vrijwillig zijn, is deze bijdrage voor ons essentieel om deze extra’s voor alle kinderen te kunnen bekostigen.

De ouderbijdrage voor het continurooster is in gezamenlijk overleg met de MedezeggenschapsRaad vastgesteld op €90 per jaar per kind voor deelname aan tussenschoolse activiteiten voor vier dagen per week gedurende het hele schooljaar.

Alle ouders ontvangen begin oktober via de mail een factuur die u middels een link met IDeal kunt betalen. Mocht het voor u lastig zijn om de gehele factuur in een keer te betalen en wenst u bijvoorbeeld in termijnen te betalen, kom dan gerust even langs, dan zoeken we samen naar de mogelijkheden.

Als uw kind na 1 oktober op school komt, vragen wij u een evenredig deel (€9 per maand) over de resterende maanden tot aan de zomervakantie te betalen. U ontvangt de factuur in de maand nadat uw kind op school gestart is.