St.Jozefbasisschool

verlof aanvragen

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Elk kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. In de leerplichtwet staat dat ouders of verzorgers van een leerplichtig kind ervoor moeten zorgen dat een kind naar school gaat. U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u een verzoek indienen voor verlof.

Verlof moet worden aangevraagd bij de directeur. Bij voorkeur vragen wij u om dit te doen via de Basisschool App onder de rubriek Formulieren. U kunt het aanvraagformulier eventueel ook hier downloaden of ophalen bij het secretariaat.  Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Indien u buiten de schoolvakanties verlof aanvraagt vanwege de specifieke aard van uw beroep, dan dient u ook een werkgeversverklaring bij de aanvraag vrijstelling schoolbezoek te voegen. Het formulier kunt u hier downloaden of ophalen op het secretariaat. Vakantieverklaring werkgever

Er kan verlof aan worden gevraagd om twee redenen:
Vakantieverlof
Verlof voor gewichtige omstandigheden. 

Vakantieverlof (artikel 11 onder f)
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om eenmaal per jaar tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij gegeven worden.

Bij de aanvraag dient dan een werkgeversverklaring gevoegd te worden, waaruit dit blijkt. Indien u zelf de werkgever of zzp-er bent, moeten dezelfde papieren ingevuld worden en moet er een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegevoegd worden.

Van belang hierbij is dat:

 • In de zomervakantie (of andere vakantie) niet nogmaals op vakantie wordt gegaan
 • De aanvraag bij voorkeur 8 weken van tevoren bij de directie moet worden ingediend
 • De verlofperiode ten hoogste 10 schooldagen mag beslaan
 • De verlofperiode niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen.

Verlof voor gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g)
Voor enkele gewichtige omstandigheden kan verlof worden aangevraagd:

 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen
 • Verhuizing (hoogstens 1 dag)
 • Huwelijk van bloed- of aanverwant 1e t/m 3e graad (in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag. In het buitenland maximaal 5 schooldagen)
 • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van ouders, bloed- of aanverwant t/m 3e graad (maximaal 10 dagen)
 • Overlijden van bloed- of aanverwant in de 1e graad (ten hoogste 5 dagen), in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), in de 3e of 4e graad (ten hoogste 1 dag, in het buitenland 1e t/m 4e graag maximaal 5 schooldagen)
 • Het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders (1 dag)
 • vor andere naar het oordeel van het hoofd van de school gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.

Geen redenen voor verlof zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Goedkopere vakantiemogelijkheden
 • Reeds gekochte tickets/fout geboekte vakantie
 • Door anderen betaalde vakantie
 • Meerdere jaren niet op vakantie geweest
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • "Er wordt toch geen les gegeven"
 • Als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van tevoren, of als dit niet mogelijk is, uiterlijk 2 dagen na ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding worden ingeleverd.
Over verlofaanvragen buiten de verlofregeling beslist leerplichtambtenaar van de gemeente Westland. In de meeste gevallen zal deze zich door de schoolleiding laten adviseren alvorens een beslissing te nemen.