Missie en Visie

Op de St. Jozefschool bieden wij inspirerend onderwijs aan ruim 420 kinderen. Wij zijn gevestigd in
Wateringen; in het mooie Westland.

Onze school is gehuisvest in een modern, ruim gebouw met een aantal bijzondere voorzieningen. Wij
bouwen vanuit een stevig fundament met een enthousiast en betrokken team aan toekomstgericht
onderwijs, samen met het kind, de ouders en kinderopvang bijZON!der. We zijn toekomstgericht en
zorgen voor uitdagend onderwijs op maat en talentontwikkeling. Ons motto is dan ook: 'Wij leren niet
voor school, wij leren voor het leven (Seneca)'.

Vanuit onze katholieke identiteit en traditionele waarden werken wij aan gedegen en toekomstgericht
onderwijs. Wij kijken naar ontwikkelmogelijkheden, gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling,
interesse en kennis van het individuele kind. Als leerkracht zijn wij dan vooral begeleider en bieden wij
een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving. De ruimte die wij bieden, leert de kinderen
omgaan met waarden en normen zoals respect, zorg voor elkaar en rekening houden met anderen.
Onze positieve benadering, vanuit de gedachte dat elk kind zichzelf mag zijn, helpt kinderen een
positief zelfbeeld te ontwikkelen en hun competenties te vergroten.

Wij willen kinderen voorbereiden op de toekomst en hun de mogelijkheid geven om talenten te
ontwikkelen. Met activerende instructies, verwerking op maat, boeiende activiteiten en directe
feedback, bieden wij adaptief onderwijs met gebruik van digitale middelen en moderne methodes.
Naast het reguliere lesprogramma bieden wij ook lesstof aan voor kinderen die extra begeleiding of
uitdaging nodig hebben. Kinderen krijgen de ruimte om binnen kaders eigen keuzes te maken en
stappen te zetten in hun leerproces. Zij leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor zichzelf,
elkaar en de omgeving.

Op de Jozefschool hebben wij een actieve leerlingenraad waarin gekozen leerlingen de belangen van
alle leerlingen vertegenwoordigen. De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar en geeft advies over
allerlei verschillende onderwerpen.

WSKO wil de verantwoordelijkheid nadrukkelijk leggen bij de onderwijsgevenden, leerlingen, ouders en
schoolleiding. Vanuit dit bewustzijn heeft WSKO gekozen voor het Rijnlands denken en handelen. Het
Rijnland model kenmerkt zich door een werkcultuur waarbij gebruik gemaakt wordt van erkende
kwaliteiten en een georganiseerd vertrouwen. Ze staat voor vertrouwen, eigenaarschap en
vooruitgang. Vertrouwen als kernwaarde, eigenaarschap van de mens en de dynamiek van beweging
die vooruitgang activeert. Vanuit deze filosofie is een koersplan ontwikkeld. Het koersplan bevat geen
vastomlijnde doelstellingen, maar wil richting geven aan de dynamiek van de dagelijkse werkelijkheid
en beseft dat deze constant zal worden bijgestuurd. Binnen het koersplan is gekozen voor vijf
domeinen: marktaandeel, personeel, kwaliteit, professionele cultuur en financiën.