Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Daarnaast hebben scholen soms een ouderraad of oudercommissie, maar deze hebben geen wettelijk geregelde rechten. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van leerlingen(ouders) en leerkrachten.

In de MR hebben zitting:
1. vertegenwoordigers van de ouders
2. vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:
- wijzigingen op het gebied van de bestuursvorm
- de huisvesting
- de identiteit
- onderwijskundige uitgangspunten
- formatieplan
- de schoolgids
- het schoolplan
- het dyslexieprotocol
- buitenschoolse opvang
- begroting en voorzieningen voor leerlingen
- ouderparticipatie
- veiligheid, gezondheid en welzijn (bijv. het klimaat op school)
- klachtenregeling

Individuele problemen worden niet behandeld in de MR, tenzij het om een structureel probleem gaat.

Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad heeft 2 soorten rechten:
1. Instemmingsrecht
2. Adviesrecht

Instemmingsrecht
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.
Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk. Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen.

Adviesrecht
Het schoolbestuur en de directie moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen - het samengaan met een andere school- en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.

Wilt u contact met ons?
Spreek dan één van ons aan. Dit kan een leerkracht zijn, maar ook één van de ouders. Kent u ons niet van "gezicht", en wilt u de vraag voorleggen aan de oudergeleding, dan kunt een briefje met uw naam en telefoonnummer afgeven aan een van de leerkrachten uit de MR en bellen wij u zo spoedig mogelijk. Wij zijn ook per e-mail bereikbaar: jozefschool-wateringen.mr@wsko.eu.

Wanneer er een vacature is binnen de medezeggenschapsraad kunt u zich verkiesbaar stellen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld middels de informatiebrief.

De MR komt 7 keer per jaar bijeen. Op deze vergaderingen is ook de directeur aanwezig.
Naast deze genoemde belangrijke schoolzaken worden iedere vergadering ook actuele onderwerpen op de agenda geplaatst. Zo heeft de MR onlangs aandacht geschonken aan de stand van zaken voor- en naschoolse opvang, de schoolgids, personeelsbezetting en groepsvorming gedurende eerst 6 weken van het schooljaar.

De MR van de Sint Jozefbasisschool denkt actief mee met het beleid en de schoolplannen. De samenwerking met de directie en team verloopt goed. Er is een hoge mate van openheid en er wordt over en weer geluisterd naar argumenten. De MR probeert een belangrijke rol te spelen bij het wel en wee van de kinderen en van het personeel.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De Sint Jozefbasisschool maakt onderdeel uit van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). De WSKO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Het bestuur van de WSKO is reglementair verplicht in een aantal zaken de instemming of het advies van de GMR te vragen. De GMR is een belangrijke instelling die meebeslist en daarbij het belang van de leerlingen en hun ouders dient.  

 

Documenten MR