Tussenschoolse Opvang (TSO)

De kinderen lunchen op school in de eigen groep met de eigen leerkracht. 

Op de Jozefschool vinden wij het belangrijk dat kinderen uitdagend, kwalitatief goed onderwijs krijgen binnen een prettige en gezellige sfeer. Naast ons reguliere onderwijsprogramma, bieden wij binnen ons continurooster, naast de lunch in de groep met de eigen leerkracht, dagelijks een aantal keuzeactiviteiten aan. Voor de begeleiding bij deze activiteiten werken wij samen met pedagogisch medewerkers van Kinderopvang BijZONder!, die daarnaast ook nog geassisteerd worden door overblijfmedewerkers.

De activiteiten en de begeleiding van de kinderen, kunnen niet allemaal worden betaald uit de reguliere bekostiging. De school vraagt daarom aan ouders een vrijwillige bijdrage voor het continurooster voor het personeel dat wordt ingehuurd om deze activiteiten aan te bieden en toezicht te houden tijdens de lunchpauzes binnen ons continurooster. Hoewel de bijdragen in principe vrijwillig zijn, is deze bijdrage voor ons essentieel om deze extra’s voor alle kinderen te kunnen bekostigen.

De ouderbijdrage voor het continurooster is in gezamenlijk overleg met de MedezeggenschapsRaad vastgesteld op €97,50 per jaar per kind voor deelname aan tussenschoolse activiteiten voor vier dagen per week gedurende het hele schooljaar.

Alle ouders ontvangen begin oktober via de mail een factuur die u middels een link met IDeal kunt betalen. Mocht het voor u lastig zijn om de gehele factuur in een keer te betalen en wilt u bijvoorbeeld in termijnen te betalen, kom dan gerust even langs, dan zoeken we samen naar de mogelijkheden.

Als uw kind na 1 oktober op school komt, vragen wij u een evenredig deel (€9,75 per maand) over de resterende maanden tot aan de zomervakantie te betalen. U ontvangt de factuur in de maand nadat uw kind op school gestart is.